ด่วนที่สุด!! รับ ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร โดยใช้แบบคำร้องขอลงทะเบียนเท่านั้น

701
- Advertisement -

จากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ ให้ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินอุดหนุนบุตรให้กับเด็กแรกเกิดออกไปจนถึง 6 ปี และได้มีการระงับการ ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร ชั่วคราวไปก่อนหน้านี้

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร

ก็ได้มีการหารือและสรุปตามความดังต่อไปนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากขึ้น

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร ด้วยแบบคำร้องขอเท่านั้น

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ก็ได้มีการประชุมหารือกันระหว่างกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งก็ได้ข้อสรุปและกำหนดแนวทางดังนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกมากขึ้น และได้แจ้งมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการดังนี้

1.ให้มีการรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร โดยใช้แบบคำร้องขอลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็ก (ดร.๐๓) และใช้แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.๐๒ ส่วนที่ 1 ) ทั้งนี้ก็เพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินงาน และเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ก็ต้องมีการจัดทำบัญชีและจัดส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ทุกวันที่ 30 ของเดือน ไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดด้วย

2.แต่เดิมที่เคยใช้ระบบฐานข้อมูลในการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับสิทธิ์ ให้ระงับไปก่อน

โดยแจ้งมาเพื่อให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการตามที่กล่าว ซึ่งจะทำให้การตรวจสอบข้อมูลและการอนุมัติเงินอุดหนุนบุตรเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น

- Advertisement -

= = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่  www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ที่ https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom.
More and more solutions about how can you grow up your baby.
Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know.
Don’t for get to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.ประกาศ!! ระงับ การลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร ชั่วคราว ตั้งแต่ 17 เมษายน เป็นต้นไป
2.ข่าวดี!! เงินอุดหนุนบุตรจ่ายเพิ่มถึง 6 ปี พร้อมขยายฐานรายได้พ่อแม่